NAŠE SLUŽBY

Genealogický výzkum

Existují tři základní typy genealogické metody:

a.) Vývod z předků je retrospektivní, tj. zaznamenává všechny dohledatelné pokrevní příbuzné od současně žijící osoby (v posloupnosti jeho rodiče, prarodiče, praprarodiče atd.). Vývod vychází z faktu, že na osobnosti lidského jedince se podílí různou měrou otec i matka a může být významnou informací i z hlediska genetického, či zdravotního. Vývod, jak je zřejmé, nemá jednoho praotce, ale celou řadu prarodičů. Jejich počet se každou generací zdvojnásobuje. Tato metoda genealogického výzkumu patří k nejpoužívanějším. Viz odkaz

b.) Rozrod je opakem vývodu, tj. zaznamenává veškeré potomstvo pocházející z jednoho společného páru předků. Do rozrodu patří všichni jedinci, muži i ženy, spojeni v přímé pokrevní linii po meči i po přeslici s prvním manželským párem (zakladatelem rodu), z něhož se rozrod sestavuje. Rozrod má daleko širší rozsah a je časově náročnější. 

c.) Rodokmen je nejjednodušší formou genealogického výstupu, který jde pouze po otcovské linii se sourozenci až k zakladateli rodu. Zakladatel rodu je nejstarší dohledatelný přímý předek. Vnějším znakem všech členů rodu je společné příjmení, tj. je soupisem všech předků, kteří nosili vaše příjmení, ovšem včetně manželek a sourozenců. Vnitřním znakem členů rodu je pokrevenství po meči. Viz odkaz

Dějiny Vaší rodiny

Genealogický výzkum může být dobrým předstupněm k hlubšímu poznání dějin vlastní rodiny. Další archivní prameny (pozemkové knihy, spisy okresních a krajských soudů, sčítání lidu, farní archívy, pozůstalostní spisy, novinové zprávy a oznámení atd.) umožňují nahlédnout do života jednotlivých aktérů a celých generací Vašich předků. Jako odborně školený historik vám zaručuji, že osudy Vašich předků budou zasazeny do historického kontextu nejen Vaší rodiny, ale rovněž do míst, ve kterých se odehrávaly jejich (ne)obyčejné životy. Výsledkem mé práce by mohla být rodinná kronika či malá knížka mapující od nejstarších dob až po žhavou současnost jednotlivé historické stopy Vás a Vašich předků. Cena a rozsah dle dohody. 

Dějiny Vašeho domu, spolku, firmy či obce

Bydlíte v krásném starém domě a pouze tušíte, kým byl postaven a kdo zde žil? Pomohu Vám proniknout do jeho dějin a prostřednictvím stavebních plánů, pozemkových knih, sčítacích listů, farních matrik, obecních a městských archívů atd. poodhalím jeho každodenní příběhy, vyvrátím nebo potvrdím legendy a kusé zprávy, které se k Vašemu domovu vážou. Cena a rozsah dle dohody. 

Dějiny Vašeho spolku

Občanská sdružení byla a dodnes jsou základními hybateli kulturního, společenského a politického života každé obce. Prostřednictvím nich prosazovaly skupiny obyvatel  své představy o fungování komunity v různých rovinách. Každý dobrý spolek či organizace disponuje nějakou sbírkou historických dokumentů (kroniky, fotografie, spisy atd.). V minulosti, "za císaře pána" nebo za 1. republiky, spolky prezentovaly svou činnost mimo jiné vydáváním jubilejních brožur a knih, které seznamovaly veřejnost s dosavadní spolkovou prací. Spolkům a občanským organizacím nabízím zpracování jejich dějin, které se budou opírat nejen o archiválie těchto spolků, ale i o další historické prameny z obecních, okresních a zemských archívů. Cena a rozsah dle dohody. Viz odkaz

Historie Vaší firmy

Podnikání a činnost podniku či firmy nezasahuje pouze do ekonomických vztahů dané lokality či země, ale je plně propojeno s dalšími sférami života. Podnikatel či firma koexistuje se svým okolím a přispívá někdy více, někdy méně k jeho proměně. Díky mé práci získáte fundované a zároveň popularizačně-historické pojednání o Vaší firmě, které představí její hospodářský vývoj i jeho společenskou roli. Cena a rozsah dle dohody.

Dějiny Vaší obce

Obec a její samospráva je dnes nejzákladnější sídelní, správní, politickou a kulturní jednotkou. V globalizované době klesá sebeidentifikace lidí se státem či národem, s tím však stoupá význam obce. Viz odkaz