CENÍK

Projekty - rodopisné balíčky

V posledních letech se pravidelně opakují zakázky, které mají co do rozsahu stejné zadání. Proto jsme se rozhodli na základě těchto zakázek připravit projekty - rodopisné balíčky, kdy nemusíte řešit cenu za záznam nebo stránku rodinné historie, ale přímo si objednáte projekt dle Vašich představ s pevně stanovenou cenou. Jedná se o otcovskou linii, otcovskou a mateřskou linii a čtyři prarodičovské linie.

Součástí každého projektu je výzkum v matričních knihách (a případně i dalších zdrojích, např. v kartotéce padlých, školních záznamech, obecních kronikách, pozemkových knihách apod.), tištěná rodinná historie (15 a více normostran samotného povídání o rodině + zpracované matriční záznamy) a strom kreslený na míru vč. zvoleného pozadí (rodná ves či statek).

Otcovská linie: 5 000 Kč (do poloviny 18. století), 6 000 Kč (do poloviny 17. století)
Otcovská a mateřská linie: 9 000 Kč (do poloviny 18. století), 11 000 (do poloviny 17. století)
Čtyři prarodičovské linie: 20 000 Kč (do poloviny 18. století), 21 000 (do poloviny 17. století)

Samozřejmě i nadále poskytujeme výzkum v matričních knihách jako takových, kde je cena účtována podle počtu dohledaných matričních záznamů.

Výzkum v matrikách

Matriční knihy jsou uloženy v sedmi hlavních (oblastních nebo zemských) archivech rozmístěných po celé České republice. Nachází se zde matriční knihy od nejstarších po počátek 20. století.

Vyhledání více než 20 záznamů: 100 Kč za záznam
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí alespoň u jednoho ze záznamů

Vyhledání 11 až 20 záznamů: 150 Kč za záznam
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí alespoň u jednoho ze záznamů

Vyhledání 2 až 10 záznamů: 200 Kč za záznam
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí alespoň u jednoho ze záznamů

Vyhledání jednoho záznamu: 300 Kč
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí

K ceně za výzkum v matrikách, které jsou uloženy v oblastních/zemských archivech, nejsou připočítávány žádné další poplatky (doprava, administrativní poplatky a podobně). Pokud je nutná návštěva matričního úřadu, je účtováno cestovné ve výši 2,- Kč na kilometr. Konečná cena za výzkum je vždy stanovena podle celkového počtu poskytnutých záznamů. Výsledky výzkumu jsou standardně dodávány v elektronické podobě e-mailem nebo na CD/DVD. V případě tištěné verze (knihy) připočítáváme cenu za tisk dle tiskárny a knihvazačství.

Upozornění: V případě expresního zhotovení rodokmenu (v termínu kratším než 60 dní, tedy cca 2 měsíce, např. v případě dárku na poslední chvíli) účtujeme ke standardním cenám přirážku 10 procent.

V případě zájmu si můžete k matričním záznamům objednat rodový strom nebo rodinnou historii.

Co obdržíte po dokončení výzkumu?

Detailní zprávu o využitých zdrojích.
Přepis a překlad záznamů.
Digitální kopii záznamů.
Vysvětlení termínů a slov, která nejsou v dnešní češtině obvyklá.
Rodový strom v Myheritage formátu.

V těchto případech se jedná pouze o samotný výzkum v matrikách. Je případně nutné připočítat další služby, např. rodinnou kroniku nebo kreslený strom. Příklad ceny otcovské linie vč. rodinné historie a stromu na míru.

Výzkum v ostatních archivních zdrojích

Pozemkové knihy
Přepis a překlad jedné strany pozemkové knihy: 250 Kč

Pokud jsou pozemkové knihy uloženy v jednom ze 7 hlavních archivů, nejsou k ceně připočítávány žádné další náklady. V případě, že jsou uloženy jinde, je připočítáváno cestovné ve výši 4,- Kč na kilometr.

Ostatní zdroje
Dle individuální dohody s klientem. Kontaktujte nás pro další informace.

V jakých zdrojích může být výzkum prováděn?
Svatební ohlášky
Soupisy poddaných
Úřední dokumenty
Archivy obcí a farností

K ceně za výzkum v archivních zdrojích umístěných v okresních archivech je vždy připočítáváno cestovné ve výši 2 Kč za kilometr. Netýká se okresních archivů Olomouc, Šumperk, Prostějov, Přerov, Ústí nad Orlicí a Východočeský archiv v Zámrsku, v takovém případě není cestovné účtováno. 

Rodinná kronika

Každá rodinná kronika je individuální záležitostí - někdy píšeme o jedné rodové linii, jindy rodových linií zahrnujeme více. Jinak bude vypadat kronika věnovaná selské rodině, jež seděla po celou svou existenci na jednom gruntu v rámci jedné vesnice, jinak kronika o často se stěhující rodině, ať už se jednalo o kramáře, komedianty nebo mlynáře. Tak jako je jiná každá rodina, tak nemohou být stejné ani dvě rodinné kroniky. I proto je celková cena za sepsání rodinné kroniky vždy individuální záležitostí. Základní cena je stanovena následovně:

  • 250,- Kč za jednu normostranu (1800 znaků) rodinné kroniky psané na základě Vašich podkladů
  • 220,- Kč za jednu normostranu (1800 znaků) rodinné kroniky psané na základě námi prováděného výzkumu

Pokud zajišťujeme tisk a vazbu rodinné historie, je nutné připočíst cenu za tisk a vazbu.


Uváděné ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH!